در بازارهای مالی، اطلاعات درست و کارآمد، نقش بسزایی در تصمیم گیری سرمایه‌گذاران دارد. شرکت پردازش اطلاعات مالی، یکی از نهادهای فعال در بازار سرمایه است که ضمن گردآوری اطلاعات مختلف، آن‌ها را پردازش کرده و به‌گونه‌ای قابل درک، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در واقع جمع‌آوری، پردازش و ارائه اطلاعات مربوط اوراق بهادار، ایجاد بانک اطلاعات جامع مالی، محاسبه انواع شاخص‌های مالی و ساده‌سازی پارامترهای پیچیده بازار سرمایه، از جمله خدمات شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی است.