ضریب بتا یک سهم، نشان‌دهنده همسویی یا واگرایی تغییرات قیمتی سهم و شدت آن در مقایسه با شاخص بورس است. به سهامی که ضریب بتای آن‌ها عددی مثبت و بیشتر از یک باشد، سهام تهاجمی گفته می‌شود. در واقع نوسانات قیمتی یک سهم تهاجمی، هم‌جهت با شاخص و بیشتر از آن است. به عنوان مثال، انتظار می‌رود یک سهم با بتای ۲، دو برابر شاخص بازدهی داشته باشد. از آنجایی که که ریسک و بازده رابطه مستقیم دارند، سهام تهاجمی برای سرمایه‌گذارانی که قدرت تحمل ریسک بالاتر و تمایل به کسب بازده بیشتر دارند، مناسب‌تر است.