حاشیه سود از تقسیم سود شرکت (فروش منهای کلیه هزینه‌ها) بر درآمد آن به دست می‌آید. نسبت حاشیه سود، در واقع سود را با فروش مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که شرکت به چه میزان امور مالی خود را به خوبی مدیریت می‌کند.

سه نوع از حاشیه سود وجود دارد که هنگام ارزیابی یک تجارت مفید هستند. حاشیه سود ناخالص، خالص و عملیاتی. حاشیه سود خالص، سود قابل دستیابی از کل فروش را نشان می‌دهد. حاشیه سود عملیاتی، سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی را نشان می‌دهد و حاشیه سود ناخالص، سود باقیمانده پس از محاسبه هزینه‌های خدمات یا کالاهای فروخته شده را نشان می‌دهد.