تحلیل بنیادی شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب (آبان 1401)