فیلم آموزشی بورس به زبان ساده (بخش 2)

بخش 2 : ارزش دفتری، ذاتی، اسمی، بازار / تالار اصلی و فرعی بورس / معیارهای انتخاب کارگزار / شرکت سهامی عام و خاص