بر اساس تعالیم اقتصاد مارکسی، تمام هنجارهای اجتماعی و سیاسی مثل طبقات اجتماعی، نظام خانواده و آموزش، قوانین مرتبط با مالکیت، مباحث تامین رفاه و امنیت باید توسط یک نظام توزیع عادلانه به شکل یکسان و برابر میان تمام اقشار جامعه توزیع شود. همینطور می‌بایست ابزار تولید به شکل یکسان در اختیار همه اقشار جامعه قرار بگیرد و ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه آن، بین افرادی که برای خدمات تولید شده زحمت کشیده‌اند، تقسیم شود. این مکتب توسط کارل مارکس اقتصاددان آلمانی و در نقد اقتصاد کلاسیک مطرح شد.