اقتصاد رفتاری به دنبال روشی برای عملی کردن مدل‌های اقتصادی در دنیای واقعی است. متخصصین اقتصاد رفتاری تلاش می‌کنند به کمک علوم جامعه شناسی، روانشناسی،‌ حقوق و سیاست در کنار اقتصاد، تحلیل‌های انجام شده را در دنیای واقعی پیاده‌سازی کند. چرا که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که همیشه نمی‌توان رفتار انسان را در قالب مدل‌ها و چارچوب‌هایی از پیش تعیین شده بررسی کرد. این امر با در نظر گرفتن عواملی مانند علت و معلول، کارایی اقتصادی، انگیزه‌ها، تحلیل هزینه و… امکان‌پذیر می‌شود.