ارزش فعلی (Present Value) به ارزش جاری پولی گفته می‌شود که در آینده آن را دریافت خواهید کرد. به ارزش فعلی، ارزش تنزیلی نیز گفته می‌شود چرا که این مفهوم بر این اصل استوار است که با گذشت زمان ارزش پول کاسته می‌شود.
در خصوص کاهش ارزش پول در گذشت زمان می‌توان به این مثال اشاره کرد که یک میلیون تومان در زمان حال نسبت به یک میلیون تومان در سال آینده، قدرت خرید بیشتری برای فرد فراهم می‌کند. از طرف دیگر، یک سرمایه‌گذاری خوب می‌تواند مانع از کاهش ارزش پول شود.