ارزش زمانی پول (Time Value Of Money) یا TVM بدین معناست که با گذشت زمان از ارزش پول کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، مقدار مشخصی پول در زمان حال نسبت به همان مقدار پول در زمان آینده، ارزش بیشتری دارد. بیشتر بودن ارزش مقدار مشخصی پول در زمان حال نسبت به آینده به این دلیل است که شما می‌توانید اکنون با پول خود سرمایه گذاری کنید و از عایدی حاصل از آن استفاده کنید یا دارایی‌های مورد نیاز خود را خریداری کنید. از طرف دیگر، تورم نیز موجب کاهش قدرت خرید و در نتیجه کم شدن ارزش پول خواهد شد.