بازار آتی سکه چیست؟

بازار آتی سکه، سهام و زعفران چیست؟ چطور با چند برابر قدرت پولمان از صعودها و نزول های قیمتی سود ببریم؟