افشای اطلاعات با اهمیت در رابطه با یک شرکت، بر قیمت سهام آن و تصمیم‌ سرمایه‌گذاران در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن تاثیرگذار است.

 اطلاعات با اهمیت، به دو گروه الف و گروه ب تقسیم می‌شوند و اطلاعات گروه الف نسبت به گروه ب اهمیت بیشتری دارند. پس از افشای اطلاعات با اهمیت، معاملات نماد برای مدت مشخصی محدود می‌شود. با توجه به اینکه اطلاعات افشا شده در کدام گروه قرار می‌گیرد و در چه زمانی افشا شده است، مدت زمان توقف نماد متفاوت خواهد بود. زمان و چگونگی بازگشایی نماد نیز توسط ناظر بازار اعلام می‌شود.