اصل تطابق یا اصل تطابق هزینه‌ها با درآمدها، یکی از اصل‌های حسابداری است. مطابق با این اصل، باید برای محاسبه سود هر دوره مالی، هزینه‌های آن دوره با درآمدهای همان دوره مقایسه شوند. بنابراین، هرگاه درآمدی در صورت سود و زیان یک دوره مالی منعکس می‌گردد، باید هزینه‌هایی که مربوط به آن درآمدها هستند نیز در همان صورت سود و زیان منعکس گردند.