اسپرد (Spread) در حالت کلی به معنای تفاوت بین دو قیمت یا دو نرخ است. در بازارهای مالی به تفاوت بین قیمت ارائه شده توسط خریدار و قیمت ارائه شده توسط فروشنده، اسپرد قیمت خرید و فروش گفته می‌شود. اسپرد در واقع، اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا عرضه و تقاضا است.