ارزش بازار (Market Capitalization) که به آن مارکت کپ (Market Cap) نیز گفته می‌شود، از حاصل ضرب تعداد سهام یک شرکت در قیمت هر سهم به دست می‌آید. به عنوان مثال، برای محاسبه ارزش بازار یک شرکت بورسی کافی است تعداد کل سهام آن را در قیمت بازاری هر سهم ضرب کرد. اندازه شرکت‌ها نیز معمولا بر اساس ارزش بازار آن‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شود. هر چه ارزش بازار یک شرکت بورسی بیشتر باشد، تغییرات قیمت سهام آن شرکت تاثیر بیشتری بر شاخص کل بورس خواهد داشت.