آموزش نحو محاسبه حجم مبنا

پست آموزشی نحوه محاسبه حجم مبنا در بازار بورس اوراق بهادارتهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران