صندوق تثبیت بازار سرمایه نسبت به بیمه پرتفوی 100 میلیون تومانی سهامداران خرد متعهد شد. «مشاهده متن کامل خبر»