در هفته‌جاری بسته حمایت 10‌بندی بازار سرمایه منتشر شد. درخصوص اینکه جهت اعتماد‌‌‌‌‌سازی و بهبود وضعیت بازار سرمایه باید اقداماتی صورت می‌گرفت، هیچ تردیدی وجود ندارد چراکه باید از سمت متولیان، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، وزارت اقتصاد و سایر تصمیم‌گیران اقتصادی این مهم انجام می‌شد. یکی از راهکار‌‌‌‌‌هایی که وجود داشت اطمینان‌بخشی به سرمایه‌‌‌‌‌گذاران بود تا متوجه شوند در موقعیت کنونی ارزش سهام از محدوده فعلی به نقاط پایین‌تری کاهش پیدا نخواهد کرد. «مشاهده متن کامل خبر»