قطعه ساز بورسی بعد از رفع توقیف ۱۱ ساله سند ملکی، برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در پیش گرفت. «مشاهده متن کامل خبر»