مصاحبه با مشاور تحلیل و سرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش در خصوص چشم‌انداز بورس تهران در نیمه دوم ۱۴۰۱