باید سطح تولید گاز به ۱.۳ میلیارد مترمکعب می‌رسید، اما در حال حاضر حداکثر تولید ۸۴۰ میلیون مترمکعب است یعنی بیش از ۳۵ درصد از برنامه تولید گاز محقق نشده است. «مشاهده متن کامل خبر»