روند اصلاحی بورس را می توان گفت که از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شده و در حالیکه هفته اول آبان ماه به پایان رسیده است، همچنان ادامه دارد. «مشاهده متن کامل خبر»