توضیحات کتاب از سایت‌های مرجع

 • Fills a gap in the current published literature by delivering a case-study collection together with a self-contained course on major numerical methods developed and used by the finance industry Learning-by-doing approach: all steps detailed in a self-contained way Covers a range of numerical methods Blends theoretical  presentation and practical implementations Originality in the choice of cases Provides detailed algorithm and the corresponding code

مشخصات کتاب

 • Book TitleImplementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases
 • AuthorsGianluca Fusai, Andrea Roncoroni
 • Series TitleSpringer Finance
 • DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-540-49959-6
 • PublisherSpringer Berlin, Heidelberg
 • eBook PackagesMathematics and StatisticsMathematics and Statistics (R0)
 • Hardcover ISBN۹۷۸-۳-۵۴۰-۲۲۳۴۸-۱
 • Softcover ISBN۹۷۸-۳-۶۴۲-۰۶۱۰۷-۳
 • eBook ISBN۹۷۸-۳-۵۴۰-۴۹۹۵۹-۶
 • Series ISSN۱۶۱۶-۰۵۳۳
 • Series E-ISSN۲۱۹۵-۰۶۸۷

ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل

توسط صنعت مالی توسعه یافته و استفاده می شود، شکاف موجود در ادبیات منتشر شده را پر می کند. رویکرد یادگیری از طریق انجام: تمام مراحل به روشی مستقل شرح داده شده است طیف وسیعی از روش های عددی را پوشش می دهد ارائه نظری و پیاده سازی های عملی را با هم ترکیب می کند