توضیحات کتاب از سایت‌های مرجع

The class of interest rate models introduced by O. Cheyette in 1994 is a subclass of the general HJM framework with a time dependent volatility parameterization. This book addresses the above mentioned class of interest rate models and concentrates on the calibration, valuation and sensitivity analysis in multifactor models. It derives analytical pricing formulas for bonds and caplets and applies several numerical valuation techniques in the class of Cheyette model, i.e. Monte Carlo simulation, characteristic functions and PDE valuation based on sparse grids. Finally it focuses on the sensitivity analysis of Cheyette models and derives Model- and Market Greeks. To the best of our knowledge, this sensitivity analysis of interest rate derivatives in the class of Cheyette models is unique in the literature. Up to now the valuation of interest rate derivatives using PDEs has been restricted to 3 dimensions only, since the computational effort was too great. The author picks up the sparse grid technique, adjusts it slightly and can solve high-dimensional PDEs (four dimensions plus time) accurately in reasonable time. Many topics investigated in this book are new areas of research and make a significant contribution to the scientific community of financial engineers. They also represent a valuable development for practitioners.

مشخصات کتاب

  • Publisher ‏ : ‎ Springer; 2013th edition (March 8, 2013)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ ۲۲۷ pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ ۳۶۴۲۳۴۹۲۴۲
  • ISBN-13 ‏ : ‎ ۹۷۸-۳۶۴۲۳۴۹۲۴۹
  • Item Weight ‏ : ‎ ۱۱.۵ ounces
  • Dimensions ‏ : ‎ ۶.۱ x 0.52 x 9.25 inches
  • Best Sellers Rank: #۹,۶۱۱,۶۵۳ in Books

ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل

کلاس مدل‌های نرخ بهره که توسط O. Cheyette در سال ۱۹۹۴ معرفی شد، یک زیر کلاس از چارچوب کلی HJM با پارامتر نوسانات وابسته به زمان است. این کتاب به کلاس مدل‌های نرخ بهره ذکر شده در بالا می‌پردازد و بر کالیبراسیون، ارزش‌گذاری و تحلیل حساسیت در مدل‌های چندعاملی تمرکز می‌کند. این فرمول‌های قیمت‌گذاری تحلیلی را برای اوراق قرضه و caplets استخراج می‌کند و چندین تکنیک ارزش‌گذاری عددی را در کلاس مدل Cheyette، یعنی شبیه‌سازی مونت کارلو، توابع مشخصه و ارزش‌گذاری PDE بر اساس شبکه‌های پراکنده اعمال می‌کند. در نهایت بر تحلیل حساسیت مدل‌های Cheyette تمرکز می‌کند و یونانیان مدل و بازار را استخراج می‌کند. تا جایی که ما می دانیم، این تحلیل حساسیت مشتقات نرخ بهره در کلاس مدل های Cheyette در ادبیات منحصر به فرد است. تا کنون ارزش گذاری مشتقات نرخ بهره با استفاده از PDE تنها به ۳ بعد محدود شده است، زیرا تلاش محاسباتی بسیار زیاد بود. نویسنده تکنیک شبکه پراکنده را انتخاب می کند، آن را کمی تنظیم می کند و می تواند PDE های با ابعاد بالا (چهار بعد به اضافه زمان) را با دقت در زمان معقول حل کند. بسیاری از موضوعات بررسی شده در این کتاب حوزه های جدیدی از تحقیقات هستند و کمک قابل توجهی به جامعه علمی مهندسین مالی می کنند. آنها همچنین پیشرفت ارزشمندی را برای تمرین‌کنندگان نشان می‌دهند. بسیاری از موضوعات بررسی شده در این کتاب حوزه های جدیدی از تحقیقات هستند و کمک قابل توجهی به جامعه علمی مهندسین مالی می کنند. آنها همچنین پیشرفت ارزشمندی را برای تمرین‌کنندگان نشان می‌دهند. بسیاری از موضوعات بررسی شده در این کتاب حوزه های جدیدی از تحقیقات هستند و کمک قابل توجهی به جامعه علمی مهندسین مالی می کنند. آنها همچنین پیشرفت ارزشمندی را برای تمرین‌کنندگان نشان می‌دهند.