معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه با همکاری بازار سرمایه، میتوان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانک‌ها و همچنین ناترازی بانکها داشته باشیم گفت: واگذاری اموال مازاد و دارایی های بانک‌ها از طریق بازار سرمایه یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است. «مشاهده متن کامل خبر»