به گفته یک کارشناس بازارسرمایه روند ریزشی این روزهای صنایع بزرگ به دلیل کاهش قیمت کامودیتی‌ها است و بنابراین ادامه دار بودن آن وابسته به رکود در اقتصادهای دنیا و قیمت‌ کامودیتی‌ها است. «مشاهده متن کامل خبر»