مالیات غیرمستقیم (Indirect Tax) رایج‌ترین نوع مالیات غیر مستقیم مالیات بر مصرف است که هنگام خرید کالاها و محصولات آن را می‌پردازیم. از انواع دیگر و مثال برای مالیات غیر مستقیم مالیات بر ارزش افزدوه و مالیات‌های گمرکی است. برای محدود کردن واردات و تقویت تولید داخلی برخی مالیات‌های سنگین بر کالاهای گمرکی وارد می‌شود.

مالیات های غیر مستقیم:

    • حقوق و عوارض گمرکی
    • مالیات بر مصرف
    • مالیات بر ارزش افزوده