صندوق های سهامی در بازار سرمایه

در این ویدئو به موضوع صندوق سهامی خواهیم پرداخت.صندوق‌های سهامی مناسب افراد ریسک‌پذیر بازار سرمایه است؛ چراکه در صندوق‌های سهامی حداکثر تا ۹۵ درصد دارایی صرف خرید سهام شرکت‌های بورسی می‌شود.