شناخت عوامل کلان تاثیرگذار در بازار بورس – (تحلیل بنیادی)