سفارش دو بخشی (Iceberg order)، سفارش خرید یا فروشی است که از دو بخش پنهان و آشکار تشکیل شده است. بخش آشکار سفارش در صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل مشاهده است و بخش پنهان آن به صورت غیر‌فعال و غیرقابل مشاهده است. در صورتی که کل بخش آشکار سفارش معامله شود، به میزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت انجام معامله قرار می‌گیرد. حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش‌های دو بخشی، در قوانین معاملاتی تعیین می‌شود. تعیین حجم نمایشی سفارش‌ها در سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها مربوط به این نوع سفارش است.