سفارش انجام و حذف (fill & kill)، سفارش محدودی است که بلافاصله پس از ورود باید اجرا شود و در صورت عدم انجام تمام یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. در بازار سرمایه ایران امکان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد.