تفاوت سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری و سبدگردانی دو روش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس هستند. آشنایی با تفاوت‌ها و ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری و سبدگردانی