منظور از تعلیق یک نماد، جلوگیری از انجام معامله آن به مدت بیش از ۵ روز کاری است. چنانچه ناشر اطلاعات با اهمیت را به موقع افشا نکند یا ظن تقلب یا دستکاری در اطلاعات منتشره یا صورت‌های مالی ناشر وجود داشته باشد یا نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد، سازمان بورس نماد معاملاتی آن را تعلیق می‌نماید. نمادهای تعلیق شده بورسی یا فرابورسی و دلیل تعلیق آن‌ها نیز به صورت روزانه از طریق سازمان بورس اطلاع رسانی می‌گردد.