تحلیل بنیادی شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک با نماد گدنا (آبان ۱۴۰۱)