تحلیل بنیادی شرکت کاشی پارس با نماد کپارس (آبان ۱۴۰۱)