تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا (آبان ۱۴۰۱)