تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم (آبان ۱۴۰۱)