تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نماد وبانک (آبان ۱۴۰۱)