تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری (آبان ۱۴۰۱)