تحلیل بنیادی شرکت صنایع مادیران با نماد مادیرا (آبان ۱۴۰۱)