تحلیل بنیادی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر (آبان ۱۴۰۱)