تحلیل بنیادی شرکت آلومراد با نماد فمراد (آبان ۱۴۰۱)