تحلیل بنیادی شرکت سالمین با نماد غسالم (آبان ۱۴۰۱)