تحلیل بنیادی شرکت پلی اکریل ایران با نماد شپلی (آبان ۱۴۰۱)