تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی ارومیه با نماد شاروم (آبان ۱۴۰۱)