تحلیل بنیادی سهم ثمسکن شرکت سرمایه گذاری مسکن ۱۴۰۱/۹/۴