تحلیل بنیادی شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب (آبان ۱۴۰۱)