تحلیل بنیادی شرکت فنرسازی زر با نماد خزر (آبان ۱۴۰۱)