تحلیل بنیادی شرکت قطعات اتومبیل ایران با نماد ختوقا (آبان ۱۴۰۱)