تحلیل بنیادی شرکت دامداری تلیسه نمونه با نماد تلیسه (آبان ۱۴۰۱)