تحلیل بنیادی گروه دارویی برکت با نماد برکت (آبان ۱۴۰۱)